SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PRESTACIÓ D’ATUR

Per al reconeixement d’una prestació contributiva d’atur, per  alta inicia l o  bé  represa  d’un temps que teniu reconegut anteriorment i no esgotat, necessiteu que el Servei de Personal Docent     dels   Serveis  Territorials   faci   l’enviament   telemàtic  directament  al  SEPE  del certificat  o  certificats d’empresa dels darrers 180 dies cotitzats i també que s’hagi enviat i consolidat la baixa en l’ afiliació al règim general de la Seguretat Social.

A excepció del personal substitut  que  finalitza  nomenament   el 31 de juliol, amb caràcter general heu de sol·licitar sempre l’expedició i enviament del certificat d’empresa mitjançant un correu a l’adreça electrònica:

Informació per serveis territorials i model de sol·licitud: