Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.


En aquesta comunicació es posa a la vostra disposició informació addicional sobre el tractament de dades de caràcter personal que ASSOCIACIÓ LOAPSI realitza sobre les vostres dades:

1. Dades de contacte. Responsable del tractament: ASSOCIACIÓ LOAPSI Carrer de la Marquesa de Caldes de Montbui, 46,08032 Barcelona CIF G65765497  Lloc web: www.loapsi.com  Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD): info@loapsi.com

2. Finalitats: A continuació s’aporta una descripció més detallada de cadascuna de les finalitats esmentades a la clàusula d’informació bàsica. La finalitat consisteix en la gestió de les comunicacions amb contactes, en el marc de les relacions que en cada cas s’hagin dut a terme (comercials, informatives, legals, etc.).

3. Conservació. Pel que fa a les dades proporcionades, es conservaran durant els anys necessaris per complir les obligacions legals derivades de les actuacions del tractament. En qualsevol cas, les dades no es conservaran més temps del necessari per complir amb les obligacions contretes, finalitats que motiven el tractament o requeriments legals.

4. Legitimació. Us informem que la base jurídica en la qual es basa el tractament de les vostres dades personals per a la finalitat principal indicada és obtenció del vostre consentiment inequívoc. A més, és important que sapigueu que el caràcter de les vostres respostes és voluntari, però el fet de no proporcionar les vostres dades implica que el tractament no pugui dur-se a terme per complir la finalitat informada.

5. Destinataris. Per poder complir amb les finalitats anteriorment descrites serà necessari realitzar cessions a tercers. Concretament, serà necessari comunicar les dades als següents actors: LOAPSIFORMACIO en compliment de la gestió o consulta que ens hàgiu sol·licitat, si escau. Autoritats o organismes públics, en compliment de les obligacions legals a les quals  ASSOCIACIÓ  LOAPSI es troba subjecta.

6. Drets. Com a titular de les dades tractades per ASSOCIACIÓ LOAPSI, teniu la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats.

Aquests drets poden exercir-se mitjançant una comunicació a les següents adreces: Carrer de la Marquesa de Caldes de  Montbui, 46,   08032   Barcelona.   A més, sense perjudici que hàgiu mostrat el  vostre  consentiment per  realitzar  el tractament sobre les vostres dades, és   important  que  sapigueu  que  podeu  retirar-lo en  qualsevol  moment   mitjançant una petició enviada a les adreces anteriors. Finalment, teniu la possibilitat de fer una reclamació davant  l’Agència  Espanyola  de  Protecció de  Dades,  òrgan   competent  en  matèria de Protecció de Dades a Espanya.