ATENCIÓ PRIMERENCA

http://images04.olx-st.com/ui/11/07/29/1305252980_195589829_4-RENTA-Y-VENTA-DE-EQUIPO-DE-ESTIMULACION-TEMPRANA-PARA-FIESTAS-IDEAL-PARA-BEBES-Compra-Venta.jpg
És el tractament realitzat durant els primers anys de vida del nen, amb la finalitat de potenciar al màxim les possibilitats físiques, psiquíques i intel · lectuals, de manera regulada i contínua, i que es porta a terme en totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós central.
A qui va dirigida?
 
En general, a tots aquells subjectes entre zero i sis anys que presenten o puguin presentar alteracions en el seu desenvolupament evolutiu.
Si partim de la definició d’atenció primerenca, es dirigiria a dos clars
grups de població infantil:Nens / es d’alt risc ambiental, els programes estaran destinats a prevenir possibles retards en el desenvolupament dels que estan sotmesos a influències desfavorables dels sectors deprimits socioculturalment.

García Etchegoyen (1976), basant-se en criteris orgànics fonamentalment, recull el grup de nens i nenes d’alt risc en què inclou:
-Nens amb anomalies genètiques o cromosòmiques.
-Nens amb alteracions durant el període de gestació.
-Nens amb signes de patiment perinatals.
-Nens nascuts preterme i postérmino.
-Nens de baix pes en el naixement.
-Nadons morfològicament dismaduros.
-Nens nascuts de famílies amb nivells socioculturals molt baixos.
-Nens sense clara etiopatogènia, però amb un evident retard psicomotor.

Infants amb alteracions biològiques probables o establertes, entre els quals hi hauria:
-Nens i nenes amb alteracions físiques (paràlisi cerebral, espina bífida,
miopaties)
-Nens i nenes amb alteracions sensorials (amblíops, cecs, hipoacúsics, sords)
-Nens i nenes amb alteracions psíquiques (deficiència mental, autisme, psicosi)
-Nens i nenes amb retard general en el desenvolupament i en el llenguatge.

Quan s’aplica l’atenció primerenca?

Tan aviat com sigui detectat qualsevol tipus de retard en el desenvolupament infantil es fa aconsellable l’aplicació d’un programa d’estimulació, si és possible des dels primers dies de vida.
Existeix el que anomenaríem una regla d’or per a la intervenció, en nens i nenes amb necessitats educatives especials: «arribar a temps» (és tant més eficaç com més precoç es produeixi l’aplicació del programa d’estimulació).
  • Nens de 0 a 6 anys d’alt risc de patir qualsevol problema del desenvolupament degut als seus antecedents perinatals (prematuritat, parts distòcics, carències ambientals).
  • Nens de 0 a 6 anys amb una patologia associada (cromosomopatia, malalties metabòliques) que provoca trastorns maduratius i retard en el desenvolupament, d’instal.lació precoç o d’instal.lació tardana.
  • Nens de 0 a 6 anys sense patologia, que pateixen trastorns específics del desenvolupament (retards simples d’una àrea específica, trastorns generalitzats del desenvolupament).

Enriquiment Cognitiu

En aquest espai s’utilitzen tècniques d’estimulació de la intel·ligència, procedents d’uns programes que sorgeixen d’uns principis bàsics que determinen un nou concepte de la intel·ligència i de les aptituds i habilitats que la conformen (atenció, percepció, memòria, estructuració de l’espai, pensament i raonament) Aquests principis són: – L’estructuració del coneixement és modificable. – La intel·ligència és dinàmica i es construeix. – La mediació és fonamental per a aprendre.

Les activitats del programa són diverses i es necessita treballar diferents modalitats d’expressió (numèrica, verbal, simbòlica i pictòrica) per a resoldre-les. La metodologia utilitzada és l’aprenentatge intervingut, que consisteix d’una banda, en la intervenció del professor per a acostar els continguts a l’alumne, i per un altre, en l’observació sistemàtica de les seves estratègies i processos. Totes les activitats promouran processos que impliquin operacions mentals d’ordre inferior i superior, de diferent i progressiva complexitat i abstracció. Es porten a terme reunions periòdiques amb els pares per a coordinar el que es fa en el centre i les activitats que poden realitzar a casa i que així es complementin entre si, a més de reunir-se per a explicar el progrés dels nens.