Nomenaments agost

Entre el 26 d’agost i el 4 de setembre de 2020, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d¡Educació de Barcelona realitzaran els actes de nomenament necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants, dotacions de reforç i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Les dotacions de reforç s’adjudiquen per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per adjudicar les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 27 i 28 d’agost de 2020.

 

S’estableixen les franges horàries de connexió següents per acceptar la plaça assignada des del web:

27 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

  • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central

 

28 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

  • Consorci d’Educació de Barcelona
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona
  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida

 

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

El 20 d’agost, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PRESTACIÓ D’ATUR

Per al reconeixement d’una prestació contributiva d’atur, per  alta inicia l o  bé  represa  d’un temps que teniu reconegut anteriorment i no esgotat, necessiteu que el Servei de Personal Docent     dels   Serveis  Territorials   faci   l’enviament   telemàtic  directament  al  SEPE  del certificat  o  certificats d’empresa dels darrers 180 dies cotitzats i també que s’hagi enviat i consolidat la baixa en l’ afiliació al règim general de la Seguretat Social.

A excepció del personal substitut  que  finalitza  nomenament   el 31 de juliol, amb caràcter general heu de sol·licitar sempre l’expedició i enviament del certificat d’empresa mitjançant un correu a l’adreça electrònica:

Informació per serveis territorials i model de sol·licitud:

Borsa de treball de personal d’administració i serveis

Termini per ampliar àmbits geogràfics i horaris: del 9 al 24 de julio

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Avís:

Associació Loapsi - MundoPsicologos.com

Resolució, de 8 de juliol de 2020, de la directora de Serveis, per la qual s’obre termini perquè les persones participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació, per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral i les persones amb contracte vigent, puguin ampliar els àmbits geogràfics i els horaris.

Més informació