Psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica

Psicomotricitat Vivenciada

La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.

Psicomotricitat i Llenguatge

Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.

Psicomotricitat Educativa

Els seus objectius principals són obrir el nen a la comunicació, a la creació i accedir a la formació del pensament operatori. El nen a través de les seves accions corporals adquireix els aprenentatges necessaris per desenvolupar-se en l’ escola i en la vida diària. Està especialment indicat per la seva relació amb el desenvolupament evolutiu en les etapes d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària ( de 3 a 8 anys ).

Psicomotricitat reeducativa

S’aplica a nens amb trastorns psicomotors que presenten tant retard en el seu desenvolupament com dificultat en l’adquisició de les habilitats psicomotrius. Pretén que el nen arribi a la comunicació, a l’adquisició del nivell simbòlic i als aprenentatges instrumentals.

Psicomotricitat Terapèutica

Se centra en l’àmbit terapèutic ( dificultats motrius, emocionals, conductuals, intel·lectuals i socials ), i que comprèn totes les etapes vitals de la persona, des del nen a l’adult. Brinda un espai on instaurar i restaurar els processos comunicatius. És aplicada a nens amb trastorns psicomotors associats a trastorns de personalitat o trastorns en la conducta.

Psicologia Clínica

 • Diagnòstic i tractament psicològic a nens i nenes que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.
 • Dificultats de comportament (irritabilitat, impulsivitat).
 • Dificultats en la socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació).
 • Dificultats emocionals (gelosia, pors, manca d’autonomia, dependència, immaduresa).

Teràpia psicomotriu

L’objectiu principal de la teràpia psicomotriu, és reconèixer l’ésser humà que es va descobrint i acompanyar-lo. Això s’aconsegueix, generant a la sala de psicomotricitat, un espai de comunicació que faciliti el diàleg tònic entre el nen / a, l’adolescent, l’adult i el psicomotricista.

Treball individual per a nens, adolescents i adults que necessiten una atenció especial.

Enriquiment Cognitiu

En aquest espai s’utilitzen tècniques d’estimulació de la intel·ligència, procedents d’uns programes que sorgeixen d’uns principis bàsics que determinen un nou concepte de la intel·ligència i de les aptituds i habilitats que la conformen (atenció, percepció, memòria, estructuració de l’espai, pensament i raonament) Aquests principis són: – L’estructuració del coneixement és modificable. – La intel·ligència és dinàmica i es construeix. – La mediació és fonamental per a aprendre.

Les activitats del programa són diverses i es necessita treballar diferents modalitats d’expressió (numèrica, verbal, simbòlica i pictòrica) per a resoldre-les. La metodologia utilitzada és l’aprenentatge intervingut, que consisteix d’una banda, en la intervenció del professor per a acostar els continguts a l’alumne, i per un altre, en l’observació sistemàtica de les seves estratègies i processos. Totes les activitats promouran processos que impliquin operacions mentals d’ordre inferior i superior, de diferent i progressiva complexitat i abstracció. Es porten a terme reunions periòdiques amb els pares per a coordinar el que es fa en el centre i les activitats que poden realitzar a casa i que així es complementin entre si, a més de reunir-se per a explicar el progrés dels nens.

Aula alternativa i moviment

Aquesta aula, organitzada per racons i projectes, pretén ajudar als nens i adolescents amb dificultats escolars a trobar la motivació per aprendre, per observar, per experimentar; a recuperar l’interès per entendre com funcional el món, a ser conscients de les seves capacitats i dificultats, i adquirir o reforçar els aprenentatges que necessiten per a una bona integració en el món i la societat actual.

Es parteix dels temes o activitats que els agraden, per a treballar a fons tot allò que necessiten. En aquest espai s’integren diferents aspectes i activitats, com el gest gràfic, la motricitat final, els aprenentatges instrumentals (llegir, escriure, contar) o l’escriptura creativa.

Logopèdia i aprenentatges

Té com objectiu rehabilitar el llenguatge, la veu, la parla i la comunicació, quan existeixen pertorbacions o alteracions, o quan es presenten dificultats en el desenvolupament de la interacció comunicativa.  A diferència d’altres enfocaments, combinen l’atenció individual que necessita cada nen, amb les dinàmiques de grup.

Es treballen tots els components lingüístics (morfologia, sintaxi, semàntica, ús del llenguatge…), així com la parla, la veu i la comunicació, i quan és necessari es fan teràpies específiques (respiratòria, miofuncional, etc…). Entre altres dinàmiques, s’utilitzen jocs de normes, on la necessitat de respectar unes regles, ajuda al nen a establir o millorar la relació amb ell mateix i amb els altres integrants del grup.

La Teràpia d’Aprenentatges,  té per objectiu donar suport al nen/a, i adolescent,  a descobrir els seus propis recursos, així com donar-li eines per a una millor organització i execució d’aquestes.  Partim d’una avaluació, en la qual es determinen les àrees potencials del nen/a i adolescent,  i els aspectes on presenta alguna dificultat. Els objectius de la teràpia són clars i concrets.

Grup de pares

El nostre treball en les teràpies per a pares, està basat en millorar els vincles que existeixen entre pares i fills, i així puguin els fills tenir un bon referent del que és amor i respecte, i els pares poder ser un suport i una ajuda en el procés de maduració dels seus fills.

Fins ara només es contemplava la Teràpia familiar, o la de parella i per tant els vincles amb pares i fills formaven part d’aquest procés. Però, què passa quan hi ha una separació?. En molts d’aquests casos les relacions amb els seus fills es recent i passen per passos intermedis, que els pares no volen solucionar en una teràpia de parella o familiar, a causa de que no es consideren part d’aquesta família o per altres motius. Aquesta Teràpia està dirigida als pares divorciats, separats o pares solters, pares adoptius.

Per a l’ésser humà la primera i principal font d’afecte són els pares. Com Esmenta Erich Fromm que per la majoria dels nens entre els 8 anys i mig als 10 anys el problema consisteix gairebé exclusivament en ser estimat. En ser estimat pel que és.

Grups psicoeducatius i tallers (per usuaris i familiars)

Grup de nens/es i adolescents

Per a nois/es que vulguin sentir-se millor i trobar estratègies en la seva vida personal, emocional i social.

 • Dificultats de comunicació (mutisme, quequeig …)
 • Manca d’atenció amb i sense hiperactivitat
 • Dificultats a l’escola
 • Dificultats en lecto-escriptura
 • Problemes amb el somni
 • Ansietat (fòbies, pors, separació dels pares, etc.).
 • Trastorns psicosomàtics
 • Trastorns del desenvolupament
 • Problemes d’identitat i sexualitat en adolescents
 • Problemes amb els estudis: dificultats en l’elecció, desorientació …
 • Trastorns o retards en la parla: dislàlies, deglució atípica, …
 • Trastorns o retards del llenguatge: dislèxia, retard en lectura i escriptura, …

Atenció primerenca

Treball global i interdisciplinari per a nens amb retard en el desenvolupament, prematurs, que hagin tingut patiment fetal, alteracions neurològiques o retard psicomotor en general.