Psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica

Psicomotricitat Vivenciada

La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.

Psicomotricitat i Llenguatge

Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.

Psicomotricitat Educativa

Els seus objectius principals són obrir el nen a la comunicació, a la creació i accedir a la formació del pensament operatori. El nen a través de les seves accions corporals adquireix els aprenentatges necessaris per desenvolupar-se en l’ escola i en la vida diària. Està especialment indicat per la seva relació amb el desenvolupament evolutiu en les etapes d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària ( de 3 a 8 anys ).

Psicomotricitat reeducativa

S’aplica a nens amb trastorns psicomotors que presenten tant retard en el seu desenvolupament com dificultat en l’adquisició de les habilitats psicomotrius. Pretén que el nen arribi a la comunicació, a l’adquisició del nivell simbòlic i als aprenentatges instrumentals.

Psicomotricitat Terapèutica

Se centra en l’àmbit terapèutic ( dificultats motrius, emocionals, conductuals, intel·lectuals i socials ), i que comprèn totes les etapes vitals de la persona, des del nen a l’adult. Brinda un espai on instaurar i restaurar els processos comunicatius. És aplicada a nens amb trastorns psicomotors associats a trastorns de personalitat o trastorns en la conducta.

Psicologia Clínica

 • Diagnòstic i tractament psicològic a nens i nenes que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.
 • Dificultats de comportament (irritabilitat, impulsivitat).
 • Dificultats en la socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació).
 • Dificultats emocionals (gelosia, pors, manca d’autonomia, dependència, immaduresa).

ATENCIÓ PRIMERENCA

http://images04.olx-st.com/ui/11/07/29/1305252980_195589829_4-RENTA-Y-VENTA-DE-EQUIPO-DE-ESTIMULACION-TEMPRANA-PARA-FIESTAS-IDEAL-PARA-BEBES-Compra-Venta.jpg
És el tractament realitzat durant els primers anys de vida del nen, amb la finalitat de potenciar al màxim les possibilitats físiques, psiquíques i intel · lectuals, de manera regulada i contínua, i que es porta a terme en totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós central.
A qui va dirigida?
 
En general, a tots aquells subjectes entre zero i sis anys que presenten o puguin presentar alteracions en el seu desenvolupament evolutiu.
Si partim de la definició d’atenció primerenca, es dirigiria a dos clars
grups de població infantil:Nens / es d’alt risc ambiental, els programes estaran destinats a prevenir possibles retards en el desenvolupament dels que estan sotmesos a influències desfavorables dels sectors deprimits socioculturalment.

García Etchegoyen (1976), basant-se en criteris orgànics fonamentalment, recull el grup de nens i nenes d’alt risc en què inclou:
-Nens amb anomalies genètiques o cromosòmiques.
-Nens amb alteracions durant el període de gestació.
-Nens amb signes de patiment perinatals.
-Nens nascuts preterme i postérmino.
-Nens de baix pes en el naixement.
-Nadons morfològicament dismaduros.
-Nens nascuts de famílies amb nivells socioculturals molt baixos.
-Nens sense clara etiopatogènia, però amb un evident retard psicomotor.

Infants amb alteracions biològiques probables o establertes, entre els quals hi hauria:
-Nens i nenes amb alteracions físiques (paràlisi cerebral, espina bífida,
miopaties)
-Nens i nenes amb alteracions sensorials (amblíops, cecs, hipoacúsics, sords)
-Nens i nenes amb alteracions psíquiques (deficiència mental, autisme, psicosi)
-Nens i nenes amb retard general en el desenvolupament i en el llenguatge.

Quan s’aplica l’atenció primerenca?

Tan aviat com sigui detectat qualsevol tipus de retard en el desenvolupament infantil es fa aconsellable l’aplicació d’un programa d’estimulació, si és possible des dels primers dies de vida.
Existeix el que anomenaríem una regla d’or per a la intervenció, en nens i nenes amb necessitats educatives especials: «arribar a temps» (és tant més eficaç com més precoç es produeixi l’aplicació del programa d’estimulació).
 • Nens de 0 a 6 anys d’alt risc de patir qualsevol problema del desenvolupament degut als seus antecedents perinatals (prematuritat, parts distòcics, carències ambientals).
 • Nens de 0 a 6 anys amb una patologia associada (cromosomopatia, malalties metabòliques) que provoca trastorns maduratius i retard en el desenvolupament, d’instal.lació precoç o d’instal.lació tardana.
 • Nens de 0 a 6 anys sense patologia, que pateixen trastorns específics del desenvolupament (retards simples d’una àrea específica, trastorns generalitzats del desenvolupament).

Logopèdia

 • Diagnòstic i tractament de nens i nenes amb dificultat a la comunicació oral o escrita.
 • Retard en l’evolució del llenguatge.
 • Error de dicció i /o articulació: de base auditiva, pràxica o miofuncional.
 • Trastorn específic del llenguatge oral o escrit en la seva vessant comprensiva o expressiva.
 • Disfluencia: parla ràpida, lenta o quequeig.

Psicologia Cognitiva

 • La Unitat de Dificultats d’Aprenentatge intervé principalment en els àmbits cognitiu i psicoeducatiu.
 • En aquesta Unitat es treballen Trastorns Específics de l’Aprenentatge i Trastorns del Comportament que puguin interferir en el rendiment escolar.
 • En funció de les dificultats detectades es planteja un tractament cognitiu específic i personalitzat.
 • En els diversos tractaments, sempre es contempla un treball sistèmic i multidisciplinar, coordinat amb la família, l’escola i altres possibles especialistes.

Valoració

Exploració, diagnòstic i informe.

 • Psicològic
 • Psicopedagógic
 • Logopèdic
 • Psicomotriu

Atenció primerenca

Treball global i interdisciplinari per a nens amb retard en el desenvolupament, prematurs, que hagin tingut patiment fetal, alteracions neurològiques o retard psicomotor en general.